Disclaimer van de website van Borgers & Ko

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van het web besteden, is het mogelijk dat de informatie die in deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie van deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is een bezoeker van deze website niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van Borgers & Ko.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Bij het plaatsen van informatie in deze website is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met Borgers & Ko.